Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Art. 3:301 lid 2 BW: inschrijving hoger beroep in rechtmiddelenregister.

Ingevolge art. 3:301 lid 2 BW dient beroep in cassatie tegen een uitspraak waarvan de rechter op de voet van art. 3:300 lid 2 BW heeft bepaald dat zij in de plaats treedt van een tot levering van een registergoed bestemde akte of van een deel van zodanige akte, op straffe van niet-ontvankelijkheid binnen acht dagen na het instellen van dit rechtsmiddel te worden ingeschreven in het in art. 433 Rv bedoelde register.

Het is aan de eiser tot cassatie om door overlegging van een verklaring van de griffier van het gerecht dat de bestreden beslissing heeft gegeven, aan te tonen dat aan het in art. 3:301 lid 2 BW gestelde voorschrift is voldaan.

Nu de vrouw een dergelijke verklaring niet heeft overgelegd moet ervan worden uitgegaan dat niet is voldaan aan eerstbedoeld voorschrift.