Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Ten onrechte conservatoir beslag op aandeel in de woning in plaats van op aandeel in de onverdeelde nalatenschap. Vergoeding schade.

Feiten

Appellant en zijn broer B zijn erfgenaam van hun overleden ouders. De ouderlijke woning vormt het belangrijkste deel van de onverdeelde nalatenschap. De Rabobank heeft een vordering op B en legt daarvoor conservatoir beslag op de woning.

Het beslagexploot vermeldt het volgende: ‘Het beslag geldt voor het aandeel dat [B] heeft op voormelde onroerende zaak, welke onroerende zaak in de betreffende onverdeelde nalatenschap valt’.

Appellant vordert opheffing van het beslag en vergoeding van de schade.

Hof

Het hof oordeelt dat de Rabobank op onjuiste wijze beslag heeft gelegd. De bank heeft een vordering op B, en heeft tot verhaal daarvan beslag gelegd op een goed dat valt in de nalatenschap waartoe B gerechtigd is.

Bij een bijzondere gemeenschap als die van een onverdeelde nalatenschap gelden volgens art. 3:189 lid 2 BW bijzondere regels, zoals art. 3:190 BW: de schuldeiser van een deelgenoot kan zich zonder toestemming van de andere deelgenoten niet verhalen op een aandeel in een afzonderlijk gemeenschappelijk goed.

De schuldeiser kan zich wél verhalen op het gehele aandeel in de gemeenschap (art. 3:191 lid 1 BW). In dit laatste geval moet volgens de VV II Inv, Parl. Gesch. Inv., p. 1278-1279 beslag worden gelegd op de voet van art. 474bb Rv.

In dit geval heeft de bank geen beslag gelegd op het aandeel van B in de gemeenschap van de nalatenschap van zijn ouders, maar op zijn (verondersteld) aandeel in de woning. Dit is dus onjuist (vgl. HR 30-03-2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0805 en HR 19-12-2008, ECLI:NL:HR:2008:BG1816).

De bank heeft nog betoogd dat onderscheid zou moeten worden gemaakt tussen executoriale beslagen en conservatoire beslagen, in die zin dat een conservatoir beslag wel op een aandeel in een gemeenschappelijk goed zou kunnen worden gelegd. Het hof verwerpt dit betoog. De wet verwijst voor wat betreft het conservatoire beslag naar de regels betreffende het executoriale beslag (vgl. art. 711 Rv en art. 712 Rv), terwijl HR 30-03-2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0805 betrekking had op een conservatoir beslag.

Nu de bank op onjuiste wijze beslag heeft gelegd op een onroerende zaak die valt in de gemeenschap van een nalatenschap waarop appellant een van de rechthebbende is, heeft zij onrechtmatig jegens appellant gehandeld en dient de bank de daardoor veroorzaakte schade te vergoeden.