Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Vorderingen in de akte van cessie zijn voldoende bepaald.

Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad is voor het overdragen of verpanden van vorderingen op naam vereist, maar ook voldoende, dat de desbetreffende akte zodanige gegevens bevat dat, eventueel achteraf, aan de hand daarvan kan worden vastgesteld, om welke vordering(en) het gaat.

Als het hof zou hebben geoordeeld dat de omschrijving in de fusieakte: ‘overige activa’ of ‘overige debiteuren’ niet voldoet aan het zo-even bedoelde vereiste van voldoende bepaalbaarheid, is het hof uitgegaan van een andere - en derhalve onjuiste - maatstaf dan hiervoor is vermeld.

Voor de bepaling van de inhoud van een akte van cessie is niet slechts van belang, hetgeen uit de desbetreffende akte zelf blijkt. Het komt aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Gerelateerde artikelen