Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Geen rechtmatig belang bij inzage bescheiden.

Wil de vordering ex art. 843a Rv kunnen worden toegewezen, dan moet aan alle drie in art. 843a lid 1 Rv van het artikel gestelde voorwaarden zijn voldaan:

  • de wederpartij van degene die bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft, moet rechtmatig belang hebben bij inzage, afschrift of uittreksel daarvan,
  • de vordering moet betrekking hebben op bepaalde bescheiden, en
  • de bescheiden moeten een rechtsbetrekking betreffen waarin de wederpartij van degene die ze te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft, partij is.

Verder moet zich geen van de volgende eveneens in artikel 843a Rv opgenomen uitzonderingen voordoen:

  • hij die uit hoofde van zijn ambt, beroep of betrekking tot geheimhouding verplicht is, is niet gehouden aan de vordering te voldoen, indien de bescheiden uitsluitend uit dien hoofde te zijner beschikking staan of onder zijn berusting zijn,
  • degene die de bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft, is niet gehouden aan de vordering te voldoen, indien daarvoor gewichtige redenen zijn, en
  • degene die de bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft, is niet gehouden aan de vordering te voldoen, indien redelijkerwijs aangenomen kan worden dat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder verschaffing van de gevraagde gegevens is gewaarborgd.

Global Enerji heeft geen rechtmatig belang. Er is vooralsnog niet gebleken dat sprake is van de situatie dat een partij (Essent) een onredelijk voordeel geniet dan wel of haar wederpartij (Global Enerji) een onredelijk nadeel lijdt, doordat een bepaald (bewijs)stuk in de procedure niet (als bewijsmiddel) ter beschikking komt.

Het is aan de rechter die over het geschil ten gronde oordeelt om al dan niet te zijner tijd met toepassing van de in art. 22 Rv gegeven bevoegdheid Essent te gelasten eventuele bescheiden in het geding te brengen.

Gerelateerde artikelen