Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Benadeelde heeft onder omstandigheden recht op door provider te verschaffen NAW-gegevens websitehouder.

Feiten

Lycos Netherlands BV maakt deel uit van een wereldwijd opererend internetbedrijf. Dat bedrijf houdt zich onder meer bezig met het hosten van websites.

Een derde beschuldigt op een bij Lycos gehoste website postzegelhandelaar Pessers van fraude. Pessers verlangt van Lycos dat zij hem de NAW-gegevens van de websitebouwer verschaft. Lycos stelt dat een vordering tot bekendmaking van deze gegevens van een websitehouder slechts in zwaarwegende omstandigheden toewijsbaar is. Volgens Lycos is daarvoor vereist dat de op de website geplaatste informatie onmiskenbaar onrechtmatig is, moet de eiser een zwaarwegend belang hebben bij afgifte van de NAW-gegevens, moet er geen minder ingrijpende manier zijn om die gegevens te achterhalen en moeten de beginselen inzake de bescherming van persoonsgegevens in acht worden genomen. Volgens Lycos wordt in dit geval niet aan deze voorwaarden voldaan.

Pessers vraagt vervolgens de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem om Lycos te gebieden de naam en het adres van de bouwer/websitehouder bekend te maken.

Voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter gebiedt Lycos om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis bekend te maken met de naam en het adres van de bouwer/websitehouder van de betreffende website.

Lycos gaat in hoger beroep.

Gerechtshof

Het gerechtshof Amsterdam bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter.

Lycos stelt beroep in cassatie in.

Hoge Raad

De Hoge Raad overweegt dat het oordeel van het hof dat Lycos in een geval als dit, waarin het gaat om een op de website gepubliceerde, anoniem geuite, ernstige beschuldiging, onder omstandigheden onrechtmatig handelt door de bij haar als hosting provider bekende NAW-gegevens van de websitehouder niet aan de beschuldigde bekend te maken, juist is. 

Het zal van de concrete omstandigheden van het geval afhangen of Lycos onrechtmatig handelt door te weigeren de NAW-gegevens aan de beschuldigde te verstrekken. Het hof heeft niet een algemene regel geformuleerd dat ieder die kennis bezit van bepaalde informatie verplicht is deze te verschaffen aan degene die bij kennisneming van die voor hem onbekende informatie een redelijk belang heeft, maar zijn oordeel toegesneden op dit geval.

De Hoge Raad verwerpt het beroep van Lycos.