Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bewijsbeslag. Wat zijn bescheiden?

Van belang zijn art. 730 Rv, dat beslag mogelijk maakt voor ieder die recht heeft op afgifte van een roerende zaak of levering van een goed of die zodanig recht door een rechterlijke uitspraak tot vernietiging of ontbinding kan verkrijgen en art. 843a Rv, dat aan hem 'die daarbij rechtmatig belang heeft' de mogelijkheid geeft ‘afschrift te vorderen van bescheiden'.

Onder het begrip bescheiden vallen niet alleen papieren, maar ook electronisch opgeslagen gegevens.

Een deel van de inbeslaggenomen roerende zaken zijn tevens bescheiden in de zin van art. 843a Rv. Er is geen sprake van beslag op louter informatie (zoals het opnemen van een telefoongesprek), er zijn uitsluitend stoffelijke voorwerpen, meer in het bijzonder roerende zaken in de zin van art. 730 Rv, in beslag genomen.

Dat daarbij van (sommige) opgeslagen gegevens kopieën zijn gemaakt hangt samen met de hierna te bespreken eis van proportionaliteit, maar doet aan het gegeven dat reeds sprake was van een stoffelijk voorwerp - harddisks - niet af.

Het woord afgifte impliceert dat gedacht is aan een ruime categorie gevallen, alle situaties waarin de verzoeker kan vergen dat de betrokken zaak hem feitelijk ter beschikking wordt gesteld. Daaronder moeten begrepen worden de bescheiden, ten aanzien waarvan verzocht is om afschrift op basis van art. 843a Rv.

Dat daarbij het goed een middel is, namelijk een rol kan spelen in de bewijslevering en niet zozeer zelf, als voorwerp, van belang is maakt daarbij geen verschil.

Gerelateerde artikelen