Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Geen inzage ex art. 843a Rv in bankafschriften. Eiser in cassatie is geen partij in de rechtsbetrekking tussen de bank en haar rekeninghouders.

Feiten

News International c.s. verwijten in een in Engeland aanhangige procedure Clinger c.s. dat zij door fraude gelden van News International c.s. hebben ontvangen. Clinger c.s. zouden daarvoor  bankrekeningen bij de ABN AMRO hebben gebruikt.

Bij beschikking van het Hooggerechtshof van Engeland en Wales wordt, op grond van het internationale bewijsverdrag, de officier van justititie te Den Haag verzocht om door middel van een rogatoire commissie een medewerker van de bank te horen en bankafschriften op te vragen. De bank maakt bezwaar tegen het instellen van de rogatoire commissie.

Kantonrechter en rechtbank

De kantonrechter wijst bij beschikking de bezwaren van de bank af. In hoger beroep vernietigt de rechtbank die beschikking voor wat het overleggen van bankafschriften betreft. De rechtbank vindt dat News International c.s. niet kunnen worden aangemerkt als partij in de rechtsbetrekking tussen de bank en haar rekeninghouders.

News International c.s. gaat tegen de beschikking van de rechtbank in beroep.

Hoge Raad

De Hoge Raad overweegt dat, ook als aangenomen wordt dat de exhibitieplicht van art. 843a Rv betrekking heeft op bankafschriften en tevens dat rechtsbetrekkingen uit onrechtmatige daad gerekend kunnen worden tot de rechtsbetrekkingen waarop art. 843a Rv het oog heeft, het oordeel van de Rechtbank dat News International c.s. niet kunnen worden aangemerkt als partij in de rechtsbetrekking tussen de bank en haar rekeninghouders niet blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting.

Immers, de omstandigheid dat Clingel c.s. aanzienlijke geldbedragen van News International c.s. naar zich hebben doen vloeien en de omstandigheid dat er aanwijzingen zouden zijn dat een aantal van die betalingen is verricht op de rekeningen van die rekeninghouders, brengen op zichzelf niet mee dat sprake is van een rechtsbetrekking tussen News International c.s. en de Bank. Voorts is niet gesteld dat anderszins sprake is van een rechtsbetrekking tussen News International c.s. en de bank.

Gerelateerde artikelen