Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Conservatoir bewijsbeslag. Vordering tot afgfite afgewezen. Gegevens kunnen ook op andere wijze worden verkregen.

Feiten

Harsco (v/h SGB) beticht een voormalig werknemer en diens bedrijf, Henisol (v/h Clefi) van overtreding van een concurrentiebeding en legt conservatoir bewijsbeslag op grond van art. 843a Rv op alles ‘waaruit de omvang van de schade blijkt of zou kunnen worden afgeleid, via welk communicatiemiddel dan ook’.

Rechtbank

De rechtbank wijst de incidentele vordering tot afgifte van de in beslag genomen bescheiden toe.

Hof

Het hof is met de rechtbank van oordeel dat SGB een rechtmatig belang in de zin van art. 843a Rv heeft bij afgifte van die documenten en bestanden die licht kunnen werpen op de vraag over welke bedrijfsinformatie van SGB met betrekking tot offertes aan en aanvragen van klanten van SGB Clefi c.s. beschikt en op welke wijze zij die informatie heeft verkregen. Ook aan het vereiste van het bestaan van een rechtsbetrekking tussen partijen is voldaan.

Toch is de vordering tot afgifte dan nog niet toewijsbaar. Noodzakelijk is dat de vordering betrekking heeft op bescheiden en bestanden die kunnen bijdragen aan het bewijs van de stelling van SGB dat Clefi c.s. onrechtmatig jegens haar gehandeld heeft.

Op grond van het bepaalde in art. 843a lid 4 Rv kan afgifte, ook bij het bestaan van een rechtmatig belang, achterwege blijven als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder de gevraagde gegevens is gewaarborgd. Dat is hier het geval, nu gegevens ook door middel van een (voorlopig) getuigenverhoor kunnen worden verkregen.