Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Vordering ex art. 843a Rv kan tijdens een bodemprocedure door middel van een kort geding worden ingesteld.

Feiten

Prorail vordert op basis van art. 843a Rv van DB Schenker, op straffe van een dwangsom, de afgifte van een afschrift van een brondocument.

Voorzieningenrechter en hof

De voorzieningenrechter beveelt DB Schenker het afschrift af te geven aan de in de bodemprocedure optredende deskundige.

Het hof bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter. Het hof overweegt dat de door Prorail op art. 843a Rv gebaseerde vordering ook in kort geding kan worden ingesteld, nu noch uit de tekst, noch uit de wetsgeschiedenis van die bepaling een aanwijzing voor het tegendeel blijkt.

Hoge Raad

De Hoge Raad wijst het cassatieberoep af. Een dergelijke beperking vloeit noch uit de tekst van art. 843a Rv, noch uit de totstandkomingsgeschiedenis van dit artikel voort. Ook in het wetsvoorstel tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de wijziging van het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden blijkt niet van een beperking.