Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

1.
De kinderbijslag is:

  1. onvervreemdbaar;
  2. niet vatbaar voor verpanding of belening;
  3. behoudens voor zoveel dit dient tot verhaal van een uitkering tot levensonderhoud van het kind, of tot terugvordering van onverschuldigd betaalde kinderbijslag als bedoeld in artikel 24, niet vatbaar voor executoriaal of conservatoir beslag noch voor beslag ingevolge faillissement of toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.

2.
Volmacht tot ontvangst van kinderbijslag, onder welke vorm of welke benaming ook door de verzekerde verleend, is steeds herroepelijk.

3.
Elk beding, strijdig met enige bepaling van dit artikel, is nietig.