Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een fiscaal dwangbevel wordt op dezelfde wijze betekend als een exploot volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering staat over de betekening van exploten.

Specifieke bepalingen

Bij de betekening van een fiscaal dwangbevel gelden wel specifieke bepalingen:

  • In het dwangbevel moet staan dat de belastingschuldige tegen de tenuitvoerlegging verzet kan instellen (art. 13 lid 1 IW).
  • Wanneer de betekening geschiedt volgens art. 47 Rv, vermeldt de envelop, in afwijking van art. 47 lid 2 Rv, tweede volzin, welke ontvanger de opdracht tot betekening heeft gegeven (art. 13 lid 2 IW).
  • Wanneer het dwangbevel ten uitvoer wordt gelegd zoals bedoeld in art.11 IW (aanmaning) wordt het bevel tot betaling geacht te zijn betekend door de belastingdeurwaarder die belast is met de tenuitvoerlegging. Uit de ongeopende envelop waarin het afschrift ter post wordt bezorgd, blijkt de naam en het adres van de belastingschuldige, alsmede een aanduiding dat de inhoud de onmiddellijke aandacht behoeft (art. 13 lid 3 IW).
Betekening niet mogelijk (art. 13 lid 4 IW)

Art. 13 lid 4 IW bepaalt dat betekening volgens art. 13 lid 3 IW niet mogelijk is, als:

  1. de aanmaning de belastingschuldige niet heeft bereikt, of
  2. als het gaat om versnelde invordering ex art. 15 lid 1 IW, letters a en b.
Datum betekening (art. 13 lid 5 IW)

Voor de toepassing van art. 14 IWart. 19 Iw en art. 20 Iw wordt het dwangbevel met bevel tot betaling dat op de voet van art. 13 lid 3 IW is betekend, geacht te zijn betekend twee dagen na de datum van de terpostbezorging van het dwangbevel met bevel tot betaling (art. 13 lid 5 IW).

Betekening hernieuwd bevel (art. 14 lid 1 IW)

In afwijking van art. 4:116 Awb geschiedt de tenuitvoerlegging van een dwangbevel, dat op de voet van art. 13 lid 3 IW is betekend, niet dan na betekening van een hernieuwd bevel tot betaling.

  • De betekening van het hernieuwd bevel tot betaling geschiedt overeenkomstig de regels van het Rv met betrekking tot de betekening van exploten, met dien verstande dat, wanneer de betekening geschiedt overeenkomstig art. 47 Rv, het exploot van de belastingdeurwaarder een bevel inhoudt om binnen twee dagen te betalen; art. 13 lid 2 IW is van overeenkomstige toepassing (vgl. art. 14 lid 1 IW).

Art. 14 lid 1 IW is niet van toepassing als het dwangbevel met toepassing van art. 15 lid1 IW, aanhef en onderdeel c, meteen ten uitvoer kan worden gelegd (art. 14 lid 2 IW).