Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Wachttermijn voor verkoop; aanplakking en advertentie (art. 516 Rv)

Er geldt geen maximale, maar wel een minimale termijn voor verkoop: die vindt niet eerder plaats dan dertig dagen na bekendmaking in de vorm van aanplakking volgens plaatselijk gebruik en aankondiging in een plaatselijk verspreid dagblad (vgl. art. 516 lid 1 Rv). In de bekendmakingen wordt vermeld dat het een executoriale verkoop betreft (vgl. art. 516 lid 2 Rv).

Executoriale verkoop door notaris (art. 514 Rv)

De executoriale verkoop van een onroerende zaak geschiedt ten overstaan van een notaris (art. 514 lid 1 Rv). De executant wijst de notaris aan. Als de notaris niet in het proces-verbaal van inbeslagneming is aangewezen, gebeurt de aanwijzing bij exploot aan de geëxecuteerde (art. 514 lid 2 Rv, eerste zin). Hetzelfde geldt voor de vervanging van een al aangewezen notaris (art. 514 lid 2 Rv, tweede zin). Bij een exploot als bedoeld in art. 514 lid 2 Rv kiest de executant, op straffe van nietigheid, woonplaats op het kantoor van de aangewezen notaris (vgl. art. 514 lid 3 Rv).

Als de notaris de aanwijzing aanvaardt, ontstaat tussen de executant en de notaris een overeenkomst van lastgeving (vgl. art. 7:400 BW e.v., in het bijzonder art. 7:414 BW e.v.).

Vaststelling datum en plaats verkoop (artt. 515 lid 1)

De notaris stelt binnen veertien dagen na zijn aanwijzing of, als er hypothecaire inschrijvingen zijn, binnen veertien dagen na het ongebruikt verstrijken van de in art. 509 lid 1 Rv bedoelde termijn, dag, uur en plaats van de verkoop vast (art. 515 lid 1 Rv).

Mededeling datum en plaats verkoop (art. 515 lid 2 Rv)

De notaris deelt schriftelijk dag, uur en plaats van de verkoop mee aan de geëxecuteerde en aan alle in art. 551 Rv bedoelde beperkt gerechtigden en schuldeisers (vgl. art. 515 lid 2 Rv). 

  • Een en ander gebeurt aan de hand van een door de bewaarder van de openbare registers af te geven getuigschrift als bedoeld in art. 99 lid 1 Kadw., waarin de inschrijvingen en de boekingen in de registers van voorlopige aantekeningen worden vermeld, die daartoe van belang zijn (art. 515 lid 2 Rv).
Veilingvoorwaarden (art. 517 Rv)

De notaris stelt, in overleg met de executant en met inachtneming van het bepaalde in art. 519 Rv, de veilingvoorwaarden vast. Hij  deelt deze tenminste acht dagen voor de verkoop de in art. 515 lid 2 Rv bedoelde ingeschrevenen en latere beslagleggers mee, zendt hen een exemplaar toe en legt ook een exemplaar ter inzage in zijn kantoor (art. 517 lid 1 Rv).

Als één of meer van de genoemde belanghebbenden dit wensen, kunnen de veilingvoorwaarden ook inhouden dat de zaak wordt verkocht vrij van daarop rustende rechten of beperkingen, die niet tegen het recht van deze belanghebbende kunnen worden ingeroepen (art. 517 lid 2 Rv).

Geschillen over veilingvoorwaarden (art. 518 Rv)

Voorzieningenrechter (art. 518 lid 1 Rv)

Geschillen over de veilingvoorwaarden, de wijze van verkoop, of dag, uur of plaats daarvan kunnen door een partij of de notaris worden voorgelegd aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, onverminderd de bevoegdheid van hen van wie rechten bij de executie niet worden geëerbiedigd, zich daartegen overeenkomstig art. 538 Rv te verzetten (art. 518 lid 1 Rv). 

Rechtsmiddelenverbod (art. 518 lid 2 Rv)

Er geldt een rechtsmiddelenverbod: tegen een beschikking ex art. 518 lid 1 Rv is geen hogere voorziening toegelaten (art. 518 lid 2 Rv).

Art. 513 lid 1 Rv bepaalt dat, als meer schuldeisers op dezelfde onroerende zaak beslag hebben gelegd (cumulatief beslag), de executie zal plaatsvinden op basis van het eerste volgens art. 505 lid 1 Rv ingeschreven beslag.

Overneming executie (art. 513 lid 2 Rv)

Art. 513 lid 2 Rv bepaalt dat de voorzieningenrechter op verzoek van een schuldeiser met een later ingeschreven beslag, kan bepalen dat deze in de volgende twee gevallen de executie zal overnemen:

  1. als de schuldeiser met het als eerste ingescheven beslag arglist of samenspanning met de geëxecuteerde kan worden verweten;
  2. als die schuldeiser de executie niet met redelijke spoed voortzet.
Rechtsmiddelenverbod (art. 513 lid 3 Rv)

Er geldt een rechtsmiddelenverbod: tegen een beschikking die op grond van krachtens art. 513 lid 2 Rv gegeven wordt, staat geen hogere voorziening open (art. 513 lid 3 Rv).

Aanzegging overneming verkoop (art. 513 lid 4 Rv)

Bij toepassing van art. 513 lid 2 Rv wordt de overneming bij exploot aan de geëxecuteerde aangezegd (art. 513 lid 4 Rv).