Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Als alternatief voor een openbare of onderhandse veiling kan de hypotheekhouder gebruik maken van een onherroepelijke volmacht, waarbij de debiteur onherroepelijk volmacht verleent tot verkoop van de onroerende zaak.

In een onherroepelijke volmacht kunnen de op een gewone volmacht van toepassing zijnde beëindigingsgronden zoals de dood, onder curatele stelling en herroeping worden uitgesloten (maar niet de beëindigingsgronden: faillissement en schuldsanering). Indien zich zo'n geval voordoet ten aanzien van de debiteur, dan kan de bank dus toch nog gebruik maken van de volmacht. De wet staat het verlenen van een onherroepelijke volmacht toe, mits de volmacht strekt in belang van de gevolmachtigde (in dit geval de bank) of een derde. Bij het verstrekken van een onherroepelijke volmacht als alternatief voor een executieveiling is dit belang gelegen in het streven naar een zo hoog mogelijke opbrengst. Dit belang geldt voor zowel de bank als voor de debiteur. De debiteur heeft bij een hogere opbrengst immers een kleinere restschuld.