Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Vestiging hypotheekrecht paulianeus.

Feiten

X is eigenaar van een huis, dat ter gelegenheid van de aankoop bezwaard is met een eerste hypotheek ten behoeve van ABN Amro. X is veroordeeld om aan zijn wederpartij een bedrag te betalen. De erven leggen conservatoir beslag op het huis. De voorzieningenrechter heft dit beslag op. X vestigt daarna, ten gunste van zijn compagnons en zijn ouders, een tweede hypotheekrecht op zijn huis,

Rechtbank

De erven willen tot executie overgaan en zij vorderen de vernietiging van de hypotheek, omdat door die rechtshandelingen schuldeisers bewust zijn benadeeld (vgl. art. 3:45 BW). X stelt in reconventie dat de erven door de executie van het huis misbruik van recht maken en onrechtmatig handelen. De executie dient geen redelijk doel nu de opbrengst van het huis bij executoriale verkoop geheel zou toekomen aan ABN Amro.

De rechtbank wijst de vorderingen van beide partijen af.

Hof

Het hof oordeelt dat X bij het om niet vestigen van de tweede hypotheken wist dat benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn, zodat de vernietiging van de rechtshandelingen die tot de vestiging van de hypotheken hebben geleid moet worden uitgesproken. De rechtshandelingen die tot de vestiging van de hypotheken hebben geleid, zijn paulianeus en vernietigbaar.

Het hof acht het bovendien op grond van de aangevoerde feiten en omstandigheden zeer wel denkbaar dat bij executoriale verkoop een aanzienlijk bedrag zal resteren na voldoening van die schuld aan ABN Amro. De aannemelijkheid hiervan is voldoende voor de conclusie dat geen sprake is van misbruik van recht.

Het hof vernietigt de rechtshandelingen ingevolge welke de hypotheken werden gevestigd en verstaat dat de inschrijving van de hypotheek niet aan de erven kan worden tegengeworpen.

Gerelateerde artikelen