Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Art. 558 Rv bepaalt dat de ontruimingsbepalingen mede van toepassing zijn als een gehele of gedeeltelijke al of niet tijdelijke ontruiming nodig is, omdat:

  1. de executant overeenkomstig art. 3:299 BW is gemachtigd ten aanzien van een onroerende zaak zelf datgene te verrichten waartoe nakoming van een jegens hem bestaande verplichting zou hebben geleid; of
  2. de executant krachtens de door hem verkregen uitspraak gerechtigd is werkzaamheden op of aan een onroerende zaak te verrichten en degene tegen wie de tenuitvoerlegging zich richt, gehouden is dit te gedogen.