Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Anoniem dagvaarden gebruikers volkstuinencomplex tot ontruiming is aanvaardbaar.

Op grond van art. 45 lid 1 en 3 Rv dient een exploot ten minste de naam en woonplaats voor wie het bestemd is te vermelden. In afwijking hiervan verleent art. 45 lid 4 Rv de bevoegdheid om in geval van een vordering tot ontruiming van een (gedeelte van) een gebouwde onroerende zaak de – kort gezegd – krakers anoniem te dagvaarden. Anders dan in dit artikel gaat het in deze zaak echter niet om anonieme gedaagden die verblijven in een gebouwde onroerende zaak, maar om anonieme gebruikers van een onbebouwde onroerende zaak (een volkstuinencomplex).

De bevoegdheid tot het uitbrengen van een anoniem exploot kan daarom niet worden gegrond op art. 45 lid 4 Rv. Art. 54 lid 2 Rv regelt voorts de wijze van betekening in het geval de woonplaats en het werkelijk verblijf niet bekend zijn.

Het feit dat naam en woonplaats in de dagvaarding niet zijn vermeld, staat de rechtmatigheid en rechtsgeldigheid van de dagvaarding niet in de weg.

NS Vastgoed en Prorail hebben zich inspanning getroost om de identiteit van de gebruikers van de volkstuincomplexen te achterhalen. Een aantal gebruikers houdt zich bewust schuil.

NS Vastgoed en Prorail hebben het anonieme exploot betekend op de in art. 115 lid 2 Rv en art. 54 lid 2 Rv omschreven wijze (dat wil zeggen aan het parket, met inachtneming van een termijn van drie maanden en door publicatie in het Parool). Daarnaast heeft zij kort na het uitbrengen van de dagvaarding op een tweetal mededelingsborden op de locatie een oproep geplaatst en kopieën van de voorbladen van de dagvaarding opgehangen onder vermelding van naam en kantooradres van de deurwaarder van wie afschrift van het exploot kan worden verkregen.

Duidelijk is voorts dat het exploot zich richt tot een bepaalde – concreet af te bakenen – groep, namelijk de gebruikers van het volkstuincomplex.

De rechtbank is van oordeel dat onder de gegeven omstandigheden NS Vastgoed en Prorail zich voldoende hebben ingespannen om de identiteit van haar wederpartij te achterhalen en zich ook heeft ingespannen, ondanks onbekendheid met de naam en woonplaats van betrokkenen, haar wederpartij te bereiken om haar in te lichten over dag, tijd en inhoud van het geding dat zij voor de rechter wil brengen.

Om die redenen en tegen de achtergrond van enerzijds het belang van de gedaagden om in rechte in hun verdediging te worden gehoord, maar anderzijds het belang van NS Vastgoed en Prorail om door tussenkomst van de rechter haar aanspraken geldend te kunnen maken, is het anoniem dagvaarden aanvaardbaar.

Gerelateerde artikelen