Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Voor het leggen van een bewijsbeslag niet-IE gelden bijzondere vereisten.

Het is de deurwaarder toegestaan om, als daartoe aanleiding is, twee verschillende processen-verbaal van beslaglegging op te maken:

  • een proces-verbaal dat is bestemd voor de verzoeker, waarin de in beslag genomen bescheiden slechts globaal zijn omschreven, en
  • een proces-verbaal dat is bestemd voor diens wederpartij en, eventueel, de derde onder wie het beslag is gelegd, dat een gedetailleerde omschrijving van deze bescheiden bevat.

Aanleiding hiertoe bestaat met name wanneer het beslag vertrouwelijke bescheiden omvat of kan omvatten (vgl. HR 13-09-2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958 (Molenbeek/Vergeer).

De vraag is in hoeverre de beslagene moet meewerken aan de tenuitvoerlegging van het door de voorzieningenrechter gegeven verlof tot beslaglegging door de deurwaarder.

Volgens de Hoge Raad hoeft deze medewerkingsplicht niet te worden aangenomen indien tijdens de beslaglegging een gegevensdrager wordt aangetroffen waarop een of meer versleutelde of met een toegangscode beschermde bestanden staan.

Wanneer er redelijke grond bestaat om te vermoeden dat deze bestanden zijn aan te merken als bescheiden in de zin van het beslagverlof, kan de deurwaarder deze gegevensdrager zelf in beslag nemen indien de bestanden niet voor hem toegankelijk worden gemaakt.

De rechter in de hoofdzaak beoordeelt of de wederpartij of de derde is gehouden de toegang tot de bestanden te verschaffen; hetzelfde geldt voor de consequenties voor het geval dit ten onrechte wordt geweigerd.

Indien tijdens de tenuitvoerlegging van het beslagverlof echter redelijke gronden blijken te bestaan om te vermoeden dat de beslagene of de derde digitale bestanden elders dan op een aangetroffen gegevensdrager (bijvoorbeeld ‘in the cloud’) bewaart, en dat deze bestanden vallen onder het beslagverlof, dient hij – onverminderd hetgeen hiervoor is vermeld - deze bestanden voor de deurwaarder toegankelijk te maken.

De rechterlijke toestemming tot beslaglegging omvat in dit soort gevallen immers uit haar aard mede een tot de beslagene of de derde gericht bevel om de noodzakelijke medewerking te verlenen aan de beslaglegging omdat die toestemming anders zinloos zou zijn (vgl. HR 13-09-2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958),