Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Executant kan volgens 435 lid 1 Rv zich op alle goederen van de schuldenaar verhalen, ook op door de executant betwiste vorderingen van de schuldenaar op hem.

Ingevolge art. 3:276 BW kan een schuldeiser in beginsel zijn vordering op alle goederen van zijn schuldenaar verhalen. Op grond van art. 435 lid 1 Rv mag een executant beslag leggen op alle voor beslag vatbare goederen, waartoe hij bevoegd is zijn vordering te verhalen. Gelet op deze bepalingen mag er in beginsel op alle vermogensbestanddelen van de schuldenaar executoriaal beslag gelegd worden en dus ook op de door eiser gepretendeerde en door Promocean betwiste vorderingen van eiser op Promocean uit hoofde een service agreement.

Immers ook deze gepretendeerde vorderingen vertegenwoordigen een economische waarde en zijn dus een vermogensbestanddeel van eiser. Promocean heeft onweersproken gesteld dat er diverse factoringbedrijven zijn die gepretendeerde vorderingen van (beweerdelijke) schuldeisers opkopen om die vorderingen te verhalen op de (beweerdelijke) schuldenaar. 

Dit betekent dat de gepretendeerde vorderingen van eiser vatbaar zijn voor beslag en daarmee ook voor eigenbeslag ex art. 479h Rv.

Nu in de wet geen uitdrukkelijke regeling is getroffen voor de (wijze van) executie van gepretendeerde vorderingsrechten, waarvan hier sprake is, dient terug te worden gevallen op de regeling van art. 474bb Rv voor de executie van deze vorderingsrechten. Dit artikel biedt immers een vangnetregeling voor de (wijze van) executie en beslag van rechten c.q. goederen waarvoor elders geen aparte regeling in de wet is opgenomen.

Niet is betwist dat Promocean conform de regeling van art. 474bb Rv executoriaal beslag heeft gelegd en thans executoriaal verkoopt, zodat voorshands niet kan worden aangenomen dat Promocean niet op de juiste wijze de in eigenbeslag genomen gepretendeerde vorderingsrechten van eiser executoriaal verkoopt. 

Promocean heeft een in redelijkheid te respecteren belang om de gepretendeerde vorderingsrechten van eiser na (eigen)beslaglegging executoriaal te verkopen teneinde zich te kunnen verhalen op de opbrengst daarvan.

Indien de executoriale titel van Promocean, een provisioneel vonnis, door het hof Arnhem in hoger beroep wordt vernietigd, is Promocean in beginsel jegens eiser aansprakelijk uit onrechtmatige daad voor de door het eigenbeslag en de executie ontstane schade van eiser. eiser kan dan uit dien hoofde Promocean aanspreken en zijn gepretendeerde vorderingen langs die weg op haar verhalen.


Opmerking

Uitspraak in hoger beroep: Hof Arnhem 02-10-2012, LJN BX8883 (X/Promocean)