Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslaglegging (art. 474c lid 1 Rv)

Volgens art. 474c lid 1 Rv wordt een beslag op aandelen op naam in een NV of BV gelegd door middel van een deurwaardersexploot dat aan de vennootschap wordt betekend.

Gegevens exploot (art. 474c lid 1 Rv)

Het exploot van beslag op aandelen op naam in een NV of BV moet volgens art. 474c lid 1 Rv, naast de gewone formaliteiten, de volgende gegevens bevatten. 

  1. een aanzegging aan de vennootschap van de inbeslagneming.
  2. de voornaam, naam en woonplaats van de executant en de naam en woonplaats van de geëxecuteerde.
  3. de executoriale titel uit hoofde waarvan het beslag wordt gelegd.
  4. een woonplaatskeuze op het kantoor van de deurwaarder. 

Als één van de gegevens ontbreekt, is het beslag in beginsel nietig (art. 474c lid 1 Rv).

De deurwaarder moet in zijn proces-verbaal zo mogelijk het getal en de nummers van de in beslag genomen aandelen vermelden (art. 474c lid 2 Rv).

Vennootschap (art. 474c lid 3 en 4 Rv)

Art. 474c lid 3 Rv bepaalt dat de vennootschap een afschrift krijgt van het beslagexploot en van de executoriale titel uit hoofde waarvan het beslag wordt gelegd.

Art. 474c lid 4 Rv bepaalt dat in het register van aandeelhouders 'terstond' een namens de vennootschap ondertekende en door de deurwaarder mede-ondertekende aantekening wordt geplaatst waarbij wordt vermeld:

  • de datum en het tijdstip van het gelegde beslag,
  • de naam van de beslaglegger, en
  • het getal en zo mogelijk de nummers der in beslag genomen aandelen.

De vennootschap en een ieder die toegang heeft tot de ruimte waar het register van aandeelhouders wordt bewaard, zijn verplicht hun medewerking aan de bepaling van art. 474c lid 4 Rv te verlenen. Indien er geen register bestaat, vermeldt de deurwaarder dit in zijn proces-verbaal (art. 474c lid 5 Rv).

Als voor de in beslag genomen aandelen aandeelbewijzen zijn uitgegeven, is de vennootschap verplicht, op verlangen van de deurwaarder, hem daarvan bij het uitbrengen van het exploit mededeling te doen (art. 474c lid 6 Rv).

Bij gebreke van enige medewerking als bedoeld in art. 474c lid 4 Rvart. 474c lid 5 Rv en art. 474c lid 6 Rv is art. 444b Rv van overeenkomstige toepassing (art. 474c lid 7 Rv).

Conservatoir beslag (art. 715 lid 1 Rv)

Volgens de schakelbepaling van art. 715 lid 1 Rv gelden de bepalingen ook bij conservatoir beslag op aandelen op naam.

  • Echter, in het exploot tot conservatoir beslag op aandelen op naam in een NV of BV moet volgens art. 715 lid 2, eerste volzin, worden vermeld waar de hoofdzaak aanhangig is of binnen welke termijn zij volgens het verlof ingesteld moet worden. Op het ontbreken van deze gegevens staat evenwel geen sanctie.