Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De deurwaarder moet de beslagene onverwijld, zo mogelijk op dezelfde dag, schriftelijk over het beslag informeren (art. 474d lid 1 Rv). Dit kan per brief, fax of e-mail. Het niet naleven van het artikel kan leiden tot schadeplichtigheid van de beslaglegger.

Conservatoir beslag

Volgens de schakelbepaling van art. 715 lid 1 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir beslag op aandelen op naam.

Een afschrift van het beslagexploot moet binnen acht dagen na het beslag aan de beslagene worden overbetekend (art. 474d lid 2 Rv).

Sanctie

De termijn ex art. 474d lid 2 Rv betreft een vervaltermijn: bij niet tijdige betekening vervalt het beslag.

Conservatoir beslag

Volgens de schakelbepaling van art. 715 lid 1 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir beslag op aandelen op naam.

  • Dit kan gemakkelijk worden vergeten. Vaak wordt alleen maar gedacht om binnen de gebruikelijke termijn van veertien dagen de eis in de hoofdzaak in te stellen. De beslaglegger kan het beslagexploot aan de beslagene betekenen door middel van de dagvaarding in de hoofdzaak, maar hij moet dan wel de termijn van acht dagen van art. 474d lid 2 Rv aanhouden.

De vennootschap moet binnen acht dagen na het beslag aan de deurwaarder schriftelijk mededeling doen van rechten die vóór het exploot reeds op de in beslag genomen aandelen mochten zijn gevestigd, onder opgave van de namen en woonplaatsen der gerechtigden (art. 474f Rv).

Conservatoir beslag

Volgens de schakelbepaling van art. 715 lid 1 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir beslag op aandelen op naam.