Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Afgifte aandeelbewijzen (art. 474d lid 3 Rv)

Als voor de in beslag genomen aandelen aandeelbewijzen zijn uitgegeven, is de geëxecuteerde verplicht aan de deurwaarder, zo mogelijk reeds bij de betekening van het exploot van beslag, de aandeelbewijzen met de eventueel daarbij behorende dividendbewijzen en talons ter hand te stellen of het nodige te verrichten opdat deze stukken hem ter hand gesteld worden (art. 474d lid 3 Rv, eerste zin).

Medewerking derde (art. 474d lid 3 Rv)

Als voor de terhandstelling de medewerking van een derde vereist is, is die derde verplicht zijn medewerking tegen vergoeding van de kosten te verlenen. Bij gebreke van medewerking van de derde is art. 444b Rv van overeenkomstige toepassing (art. 474d lid 3 Rv, tweede zin).

Bewaring (art. 474d lid 4 Rv)

De deurwaarder zal, in afwachting van de executoriale verkoop, met die stukken handelen als bepaald in art. 445 Rv (bewaring van geld e.d.) (art. 474d lid 4 Rv).

Conservatoir beslag (art. 715 lid 1 Rv)

Volgens de schakelbepaling van art. 715 lid 1 Rv gelden de bepalingen ook bij conservatoir beslag op aandelen op naam.