Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Gegevens beslagrekest

Volgens de beslagsyllabus moet het beslagrekest bij het leggen van derdenbeslag de volgende gegevens bevatten:

  • de aard van het te leggen beslag
  • het ingeroepen recht (de grondslag van de vordering)
  • het bedrag van de geldvordering of het ingeschatte maximum daarvan
  • de uitdrukkelijke omschrijving van het in beslag te nemen goed, indien beslaglegging gewenst is op vorderingen die recht geven op iets anders dan betaling van een geldsom of dan levering van roerende zaken die geen registergoederen zijn, of van rechten aan toonder of order (art. 720 jo 475a lid 3 Rv)
  • de nauwkeurige omschrijving van de goederen ingeval van beslag onder de staat of een openbaar lichaam, met aanduiding van de betrokken dienst en het feit waaruit de vordering is ontstaan (art. 479 Rv)
  • vermelding van het feit dat verlof wordt gevraagd voor het leggen van beslag op een vordering tot periodieke betalingen (loon e.d.)
  • de mededeling of de eis in de hoofdzaak al is ingesteld
  • het verzoek om begroting van de vordering
Algemene omschrijving

Meestal wordt derdenbeslag gelegd op al hetgeen de derdebeslagene voor de schuldenaar onder zich heeft of aan hem verschuldigd is. Een veel gebruikte formulering is dat beslag wordt gelegd op 'alle gelden, geldswaarden en/of roerende zaken die de derde van de beslagene onder zich heeft of zal krijgen of aan deze verschuldigd is of zal worden.'

Geen vrees voor verduistering

Bij een verzoek tot conservatoir derdenbeslag hoeft geen vrees voor verduistering te worden gesteld.