Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bewaring (art. 446 lid 1 Rv)

De deurwaarder kan andere zaken dan die bedoeld in art. 445 Rv, dat wil zeggen contant geld en andere waardepapieren, aan een door hem aan te wijzen geschikte bewaarder in gerechtelijke bewaring geven als dit voor het behoud van deze zaken redelijkerwijze noodzakelijk is (art. 446 lid 1 Rv).

Proces-verbaal (art. 446 lid 2 Rv)

De deurwaarder maakt van de inbewaringgeving een afzonderlijk proces-verbaal op, dat binnen drie dagen na de inbewaringgeving wordt betekend aan de geëxecuteerde en aan de bewaarder (art. 446 lid 2 Rv).

Rechtspraak

Hoge Raad

 • HR 02-10-1998, NJ 1998, 852 (Aquaphalt/Staat)
  In geval de deurwaarder een in executoriaal beslag genomen zaak overeenkomstig het bepaalde in art. 446 Rv aan een door hem aan te wijzen bewaarder in gerechtelijke bewaring geeft, is de beslaglegger jegens de beslagene aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gedragingen van de bewaarder die jegens de beslagene onrechtmatig zijn.
 • HR 18-12-1992, NJ 1993, 571 (Verbeeck en Benraadt/De Lint c.s.)
  De bewaarders treden op in het kader van een door de rechter bevolen bewaring. Het optreden van de bewaarders berust dus niet op een overeenkomst tussen hen en de beslagene. De verplichting van de bewaarder om als een goed huisvader voor de door hem in bewaring genomen dieren te zorgen kan meebrengen dat hij in bewaring gegeven dieren mest en verkoopt om te worden geslacht. De opbrengst treedt in de plaats van de in bewaring gegeven zaken. De mogelijkheid voor de beslagene om zich in kort geding tegen een voorgenomen verkoop te verzetten vormt een voldoende waarborg.

Lagere rechtspraak

 • Hof Amsterdam 18-10-2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BT8421 (Wielklem)
  Een wielklem kan onder omstandigheden worden beschouwd als een praktische manier om de uitvoering van de inbewaringgeving te verzekeren. Zonder de noodzakelijkheidstoets heeft de wielklem echter het karakter van een buitenwettelijk, en dus onwettig, pressiemiddel. De gerechtsdeurwaarder zal zelf kennis moeten nemen van de titel en de betekening daarvan en zal daartoe minst genomen moeten beschikken over een (al dan niet elektronische kopie van de) grosse voordat het beslag feitelijk wordt gelegd.
 • Rb. Haarlem (vzr.) 05-02-2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BC4027
  Gerechtelijke bewaring is een conservatoire maatregel die, naast het bieden van zekerheidsstelling van een recht, ertoe strekt verwaarlozing en tenietgaan van de zaak te voorkomen. Beide partijen hebben een belang ten aanzien van dit laatste of kunnen dit hebben. Een gerechtelijk bewaarder heeft immers de plicht in onafhankelijkheid jegens de betrokken partijen als een goed huisvader voor het in gerechtelijke bewaring gestelde goed te zorgen, waarmee verwaarlozing of tenietgaan van het goed moet worden voorkomen. De gerechtelijke bewaring wordt gehandhaafd.
 • Rb. Middelburg (vzr.) 11-07-2006, ECLI:NL:RBMID:2006:AZ0497
  De bewaring is op zich niet onrechtmatig. Voorzover de ontvanger tot afsluiting is overgegaan omdat de verwachting bestaat dat de onderneming niet levensvatbaar is, is deze afsluiting onrechtmatig. Het stilleggen van de onderneming van eiser gaat veel verder dan hetgeen met art. 446 Rv is beoogd, namelijk het behoud van de beslagen zaken.
 • Rb. Arnhem (vzr.) 12-08-2003, ECLI:NL:RBARN:2003:AL7546
  Als de voorzieningenrechter volgens art. 856 lid 3 Rv een nieuwe gerechtelijk bewaarder aanwijst, volgt die bewaarder zijn voorganger niet eerder op dan nadat hij op formele wijze, bijvoorbeeld door middel van een exploot, van zijn aanwijzing op de hoogte is gesteld, dan wel die aanwijzing, bijvoorbeeld door ondertekening van een proces-verbaal van overname, heeft aanvaard.
 • Rb. Almelo (vzr.) 12-08-2003, KG 2003, 201
  De in beslag genomen computerapparatuur bevindt zich onder de beslaglegger in plaats van onder de bewaarder. Naast een civiele aansprakelijkheid hebben de bewaarder en de beslaglegger gehandeld in strijd met art. 198 Sr (onttrekking aan beslag). Ook hebben de bewaarder en de beslaglegger gehandeld in strijd met de verplichting dat de apparatuur niet mag worden gebruikt en voorts met de algemene zorgplicht door te onderzoeken wat er zich in de computer bevindt. Het beslag wordt opgeheven.
 • Hof Den Bosch 28-06-1999, NJ 2000, 399
  Bij een gerechtelijke bewaring is sprake van een conflictsituatie tussen de beslaglegger en de beslagene. Dit reeds heeft tot gevolg dat de bewaarder ook de belangen van de beslagene moet respecteren. Dit betekent dat de bewaarder ook de beslaglegger niet tot het beslagene moet toelaten.