Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bewaring (art. 446 lid 1 Rv)

De deurwaarder kan andere zaken dan die bedoeld in art. 445 Rv, dat wil zeggen contant geld en andere waardepapieren, aan een door hem aan te wijzen geschikte bewaarder in gerechtelijke bewaring geven als dit voor het behoud van deze zaken redelijkerwijze noodzakelijk is (art. 446 lid 1 Rv).

Proces-verbaal (art. 446 lid 2 Rv)

De deurwaarder maakt van de inbewaringgeving een afzonderlijk proces-verbaal op, dat binnen drie dagen na de inbewaringgeving wordt betekend aan de geëxecuteerde en aan de bewaarder (art. 446 lid 2 Rv).

Rechtspraak

Hoge Raad

 • HR 02-10-1998, NJ 1998, 852 (Aquaphalt/Staat)
  In geval de deurwaarder een in executoriaal beslag genomen zaak overeenkomstig het bepaalde in art. 446 Rv aan een door hem aan te wijzen bewaarder in gerechtelijke bewaring geeft, is de beslaglegger jegens de beslagene aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gedragingen van de bewaarder die jegens de beslagene onrechtmatig zijn.
 • HR 18-12-1992, NJ 1993, 571 (Verbeeck en Benraadt/De Lint c.s.)
  De bewaarders treden op in het kader van een door de rechter bevolen bewaring. Het optreden van de bewaarders berust dus niet op een overeenkomst tussen hen en de beslagene. De verplichting van de bewaarder om als een goed huisvader voor de door hem in bewaring genomen dieren te zorgen kan meebrengen dat hij in bewaring gegeven dieren mest en verkoopt om te worden geslacht. De opbrengst treedt in de plaats van de in bewaring gegeven zaken. De mogelijkheid voor de beslagene om zich in kort geding tegen een voorgenomen verkoop te verzetten vormt een voldoende waarborg.

Lagere rechtspraak

 • Hof Amsterdam 18-10-2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BT8421 (Wielklem)
  Een wielklem kan onder omstandigheden worden beschouwd als een praktische manier om de uitvoering van de inbewaringgeving te verzekeren. Zonder de noodzakelijkheidstoets heeft de wielklem echter het karakter van een buitenwettelijk, en dus onwettig, pressiemiddel. De gerechtsdeurwaarder zal zelf kennis moeten nemen van de titel en de betekening daarvan en zal daartoe minst genomen moeten beschikken over een (al dan niet elektronische kopie van de) grosse voordat het beslag feitelijk wordt gelegd.
 • Rb. Haarlem (vzr.) 05-02-2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BC4027
  Gerechtelijke bewaring is een conservatoire maatregel die, naast het bieden van zekerheidsstelling van een recht, ertoe strekt verwaarlozing en tenietgaan van de zaak te voorkomen. Beide partijen hebben een belang ten aanzien van dit laatste of kunnen dit hebben. Een gerechtelijk bewaarder heeft immers de plicht in onafhankelijkheid jegens de betrokken partijen als een goed huisvader voor het in gerechtelijke bewaring gestelde goed te zorgen, waarmee verwaarlozing of tenietgaan van het goed moet worden voorkomen. De gerechtelijke bewaring wordt gehandhaafd.
 • Rb. Middelburg (vzr.) 11-07-2006, ECLI:NL:RBMID:2006:AZ0497
  De bewaring is op zich niet onrechtmatig. Voorzover de ontvanger tot afsluiting is overgegaan omdat de verwachting bestaat dat de onderneming niet levensvatbaar is, is deze afsluiting onrechtmatig. Het stilleggen van de onderneming van eiser gaat veel verder dan hetgeen met art. 446 Rv is beoogd, namelijk het behoud van de beslagen zaken.
 • Rb. Arnhem (vzr.) 12-08-2003, ECLI:NL:RBARN:2003:AL7546
  Als de voorzieningenrechter volgens art. 856 lid 3 Rv een nieuwe gerechtelijk bewaarder aanwijst, volgt die bewaarder zijn voorganger niet eerder op dan nadat hij op formele wijze, bijvoorbeeld door middel van een exploot, van zijn aanwijzing op de hoogte is gesteld, dan wel die aanwijzing, bijvoorbeeld door ondertekening van een proces-verbaal van overname, heeft aanvaard.
 • Rb. Almelo (vzr.) 12-08-2003, KG 2003, 201
  De in beslag genomen computerapparatuur bevindt zich onder de beslaglegger in plaats van onder de bewaarder. Naast een civiele aansprakelijkheid hebben de bewaarder en de beslaglegger gehandeld in strijd met art. 198 Sr (onttrekking aan beslag). Ook hebben de bewaarder en de beslaglegger gehandeld in strijd met de verplichting dat de apparatuur niet mag worden gebruikt en voorts met de algemene zorgplicht door te onderzoeken wat er zich in de computer bevindt. Het beslag wordt opgeheven.
 • Hof Den Bosch 28-06-1999, NJ 2000, 399
  Bij een gerechtelijke bewaring is sprake van een conflictsituatie tussen de beslaglegger en de beslagene. Dit reeds heeft tot gevolg dat de bewaarder ook de belangen van de beslagene moet respecteren. Dit betekent dat de bewaarder ook de beslaglegger niet tot het beslagene moet toelaten.
Bewaring (709 lid 1 Rv)

Bij een verzoek tot verlof voor conservatoir beslag op een roerende zaak kan de verlofrechter tevens worden verzocht om gerechtelijke bewaring te gelasten en een bewaarder aan te wijzen (art. 709 lid 1 Rv).

Horen beslagene (709 lid 3 Rv)

De voorzieningenrechter kan het verzoek pas toewijzen na het horen van de beslagene en eventuele andere belanghebbenden tenzij er bijzondere omstandigheden zijn waardoor het bevel tot bewaring meteen moet worden gegeven. Tegen het bevel staat geen hogere voorziening open (art. 709 lid 3 Rv).

Art. 701 Rv van toepassing (art. 709 lid 4 Rv)

Art. 709 lid 4 Rv bepaalt dat het volgende artikel van overeenkomstige toepassing is:

Als de deurwaarder bij de inbeslagneming geld, aandeelbewijzen, effecten en verder geldswaarde hebbend papier aantreft, dan moet hij het getal en de geldsoort in het exploot vermelden en moet hij die bij een bank of andere financiële instelling in gerechtelijke bewaring geven. De executant en geëxecuteerde kunnen een andere plaats van bewaring overeenkomen  (art. 445 Rv, eerste volzin). 

De bewaring gebeurt ten name van de deurwaarder onder vermelding van het beslag, de executant en de geëxecuteerde (art. 445 Rv, tweede volzin).

Toepassing bij andere beslagen en bij executies

Het artikel over de bewaring van geldswaarde hebbend papier wordt ook bij andere beslagen en executies toegepast:

Rv

BW

Conservatoir beslag

Volgens de schakelbepaling van art. 712 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir beslag op roerende zaken.

Als beesten of werktuigen voor de landbouw, of vruchten te velde die al van de grond zijn afgescheiden, in beslag zijn genomen, kan de kantonrechter, op verzoek van de executant, en na het horen van de geëxecuteerde, een geschikte persoon aanstellen om voor de nodige bedrijfsvoering, verzorging of inzameling zorg te dragen (art. 451 lid 1 Rv).

Rechtsmiddelenverbod

Er geldt een rechtsmiddelenverbod: tegen een toewijzende beschikking volgens art. 451 lid 1 Rv is geen hogere voorziening toegelaten (art. 451 lid 2 Rv).

Conservatoir beslag

Volgens de schakelbepaling van art. 712 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir beslag op roerende zaken.

Rechtspraak
 • HR 11-04-1997, NJ 1998, 236 (Verbeeck/ABN AMRO)
  De bank mocht de runderen in afwachting van een definitieve beslissing op haar vordering tegen haar debiteur in revindicatoir beslag nemen en vervolgens de benoeming van een gerechtelijk bewaarder uitlokken. Dat de gerechtelijk bewaarder, in opdracht van de bank, het vee heeft afgemest en voor de slacht heeft verkocht, strookt met de aard van de in bewaring gegeven zaken en viel derhalve binnen de uit de gerechtelijke bewaring voortvloeiende bevoegdheden van de bewaarder, respectievelijk de bank.

De stil pandhouder kan in twee gevallen om bewaring verzoeken:

 • nadat hij conservatoir of executoriaal beslag op het verpande opbject heeft gelegd (art. 709 lid 2 Rv)
 • wanneer de pandgever 'in ernstige mate in de zorg voor de zaak tekortschiet' (art. 3:257 BW).

In het laatste geval zal de stil pandhouder de gerechtelijke bewaring niet bij verzoekschrift, maar bij dagvaarding moeten vorderen.